GRUPY ROBOCZE

tekst

Indika – cyfryzacja procesu tłumaczenia

Indika jest grupą roboczą składającą się z badaczy sanskrytu, zarejestrowaną przy konsorcjum DARIAH-PL jako projekt zajmujący się cyfryzacją procesu tłumaczenia, analizy, redakcji i publikacji tekstów. Celem grupy jest stworzenie systemu ułatwiającego szeroko rozumianą pracę nad tekstem.


media

Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych

W świecie współczesnym obrazy na ekranie zdominowały większość praktyk społecznych. Badanie filmów, gier, zdjęć, grafiki i innych nośników informacji kulturowej przekonwertowanych do postaci cyfrowej, jest więc aktualnym zadaniem i wyzwaniem dla humanistyki.


lingwistyka

Metody i narzędzia lingwistycznej analizy tekstu

Cel: rozwój elektronicznych zasobów i narzędzi językowych dla języka polskiego.


tekst

Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny

Cel grupy: rozwój i poszerzenie formuły korpusu narodowego, opracowanie standardów reprezentacji danych i narzędzi korpusowych


lingwistyka/tekst

Filologia Cyfrowa

Celem grupy jest prowadzenie ilościowych badań literackich na podstawie samych utworów oraz różnorodnych danych. Chodzi zatem po pierwsze o wykorzystywanie metod statystycznych do ilościowej analizy tekstów w duchu distant reading.


lingwistyka

Cyfrowa Lingwistyka Stosowana i Translatoryka

Celem grupy roboczej jest zgromadzenie zasobów i stworzenie infrastruktury na potrzeby interdyscyplinarnych badań nad komunikacją międzykulturową i multimodalną w dziedzinie przekładoznawstwa (translatoryki), glottodydaktyki, analizy dyskursu i analizy konwersacyjnej oraz zarządzania wiedzą specjalistyczną.


Wczytaj więcej