Cyfrowa Lingwistyka Stosowana i Translatoryka

OPIS

 

Celem grupy roboczej jest zgromadzenie zasobów i stworzenie infrastruktury na potrzeby interdyscyplinarnych badań nad komunikacją międzykulturową i multimodalną w dziedzinie przekładoznawstwa (translatoryki), glottodydaktyki, analizy dyskursu i analizy konwersacyjnej oraz zarządzania wiedzą specjalistyczną. Infrastruktura dostosowana będzie do badań obejmujących różne języki (m.in. polski, angielski, niemiecki, włoski, szwedzki, rosyjski, litewski, bułgarski, białoruski), w tym również języki wizualne (dla nie(do)słyszących) i haptilne (dla niewidomych).

Grupa robocza składa się z następujących modułów:

 

 • Cyfrowe przetwarzanie tekstów wielojęzycznych

Tworzenie infrastruktury do badań korpusowych nad tekstami wielojęzycznymi, w tym korpusów równoległych i porównawczych, i jej zastosowanie w przekładoznawstwie, glottodydaktyce i analizie dyskursu. Tworzenie praktycznych narzędzi korpusowych wspomagających proces tłumaczenia i nauczania języków obcych.

 

 • Komunikacja multimodalna i za pomocą mediów elektronicznych: Cyfrowa analiza kulturologiczna

Rozwój narzędzi cyfrowych do analizy multimodalnej i multimedialnej (konteksty multi- i interkulturowe oraz multilingwalne), rozwój technik triangulacji danych oraz wytworzenie technik badawczych w celu anotacji multimodalnej (ewaluacja systemów anotacji pod kątem możliwości implementacji, metody weryfikacji i opisu danych oraz wyników).

 

 • Cyfrowe laboratorium przetwarzania procesów językowych

Moduł obejmuje trzy obszary: badania procesów przyswajania i przetwarzania języków za pomocą narzędzi cyfrowych, w tym badania behawioralne; badania roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przyswajaniu, uczeniu się i nauczaniu języków, w  tym języków specjalistycznych; badania recepcji przekładu audiowizualnego przez odbiorców docelowych, oraz tworzenie różnych rodzajów przekładu audiowizualnego przez tłumaczy.

 

4) Narzędzia cyfrowe do zarządzania wiedzą (specjalistyczną)

Modułowe modelowanie struktur semantycznych języków (w tym specjalistycznych). Zarządzanie wiedzą i treścią. Digitalizacja i rozbudowa baz danych i banków terminologicznych. Tworzenie i optymalizacja narzędzi do maszynowej analizy tekstów, korpusów i systemów leksykalno-terminologicznych oraz modelowania sieci semantycznych i badania modalności tekstu. Budowa kontekstowej bazy danych o polskich i polskojęzycznych publikacjach z dziedziny badań nad językami specjalistycznymi.

UCZESTNICY

 • Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (lider grupy roboczej)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instytut Slawistyki, PAN
 • Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • Zakład Języka Angielskiego, Uniwersytet Opolski
 • Wydział Polonistyki UW, Zespół Lingwistyki Korpusowej Języków Słowiańskich
 • Mittuniversitet Hornesund, Szwecja
 • University of California Berkeley, USA
 • UNINT, Włochy
 • University of Amsterdam, Holandia
 • Universität Hamburg, Niemcy
 • Wirtschaftsuniversität Wien, Austria

ZESPÓŁ BADAWCZY

Kierownik Grupy: prof.UW dr hab. Dorota Urbanek (d.urbanek@uw.edu.pl)

Koordynator modułu 1: dr hab. Łucja Biel (l.biel@uw.edu.pl)

Koordynator modułu 2: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi (s.bonacchi@uw.edu.pl)

Koordynator modułu 3: dr Elżbieta Gajek (e.gajek@uw.edu.pl)

Koordynator modułu 4: dr Łukasz Karpiński (lukasz.karpinski@uw.edu.pl)

 

Moduł 1: Cyfrowe przetwarzanie tekstów wielojęzycznych

 

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Dr hab. Łucja Biel (ILS UW)

Dr hab. Ewa Gruszczyńska (ILS UW)

Dr hab. Piotr Twardzisz (ILS UW)

Dr Grzegorz Kowalski (ILS UW)

Dr Agnieszka Leńko-Szymańska (ILS UW)

Dr Urszula Okulska (ILS UW)

Dr Eryk Stachurski (ILS UW)

Dr Radosław Kaleta (Katedra Białorutenistyki)

 

Współpracownicy krajowi i zagraniczni:

Dr hab. Roman Roszko (IS PAN)

Dr Wojciech Sosnowski (IS PAN)

Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski (UŁ)

Dr hab. Łukasz Grabowski (UO)

Dr Vilelmini Sosoni (University of Corfu)

Prof. Laura Mori (UNINT) oraz Eurolect Observatory Research Group

dr Elżbieta Strzelecka, Mittuniversitet Hornesund, Szwecja

Prof. Gerard Steen, University of Amsterdam, Holandia

Dr Ruprecht von Waldenfeldt, University of California Berkeley, USA

 

Moduł 2: Komunikacja multimodalna i za pomocą mediów elektronicznych: Cyfrowa analiza kulturologiczna

 

Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi (IKSI UW)

Prof. dr hab. Ewa Żebrowska (IKSI UW)

Dr Grzegorz Pawłowski (IKSI UW)

Dr Iwona Jacewicz (IKSI UW)

Mgr Mariusz Mela (IKSI UW)

Dr Marta Kaliska (IKSI UW)

Mgr Virginia Schulte (IKSI UW)

Mgr Alasdair Cullen (IKSI UW)

 

Współpracownicy krajowi i zagraniczni:

 

Prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński (UAM, Poznan)

Dr Piotr Pęzik (UŁ)

Prof. Dr Isabella Poggi (Università Roma Tre, Italy)

Prof. Dr Marina Foschi (Università’ of Pisa, Italy)

Prof. Dr Miriam Ravetto (Università Piemonte Orientale, Italy)

Prof. Massimo Salgaro (University of Verona, Italy)

Prof. Renata Gambino (University of Catania, Italy)

Dr Bistra Andreeva (Universität des Saarlandes, Germany)

Prof. Dr Marion Krause (Universität Hamburg)

Dr Giulia Pelillo (Universität Heidelberg, Germany)

Prof. Dr Nadine Thielemann (Wirtschaftsuniversität Wien, Austria)

Dr Alessandro Vinciarelli (University of Glasgow, United Kungdom)

 

 

Moduł 3: Cyfrowe laboratorium przetwarzania procesów językowych

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko (IKSI UW)

Dr hab. Paweł Szerszeń (IKSI UW)

Dr Ilona Banasiak (IKSI UW)

Dr Agnieszka Biernacka (ILS UW)

Dr Karolina Broś (ILS UW)

Dr Agnieszka Dickel (IKSI UW)

Dr Elżbieta Gajek (ILS UW)

Dr Marcin Łączek  (IKSI UW)

Dr Katarzyna Malesa (ILS UW)

Dr Janina Mołczanow (ILS UW)

Dr Michał Paradowski  (ILS UW)

Dr Monika Płużyczka (IKSI UW)

Dr Piotr Romanowski (IKSI UW)

Dr Agnieszka Szarkowska (ILS UW)

Dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska(ILS UW)

Mgr Urszula Burda  (IKSI UW)

 

Współpracownicy krajowi i zagraniczni:

Dr hab. Jarosław Krajka (UMCS, Lublin)

Dr hab. Anna Turula  (UP Kraków)

Dr Ferit Kilickaya Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey.

Dr Pilar Orero, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain

Dr Loraine K. Obler, Speech-Language-Hearing Sciences Department, City University of New York. USA

Prof. Friedemann Pulvermüller, Professor in Neuroscience of Language and Pragmatics Brain Language Laboratory Department of Philosophy & Humanities Freie Universität Berlin

Dr Olaf Hauk Medical Research Council Cognition and Brain Sciences Unit University of Cambridge

Dr Mireia Vargas-Urpi, Professora visitant Universitat Pompeu Fabra, Spain

 

Dr Małgorzata Świerk, Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski

Dr Przemysław Wolski, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Uniwersytet Warszawski

Prof. Christian Efing, Dr. Karl-Hubert Kiefer, Dr Bruno Arich-Gerz, Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Bergische Universität Wuppertal

Prof. Christoph Rösener, Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft sowie Translationstechnologie,  Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Dr Axel Theofilidis, Svenja Siedle, Institut der Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Informationsforschung, Saarbrücken

Prof. S. Hansen-Shirra, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

Dr Marek Konopka, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim

Dr Magdalena Wolska, Excellenz-Graduiertenschule LEAD, Universität Tübingen

Prof. Henning Lobin, Institut für Germanistik, Justus-Liebig-Universität Gießen

Prof. Helmut M. Niegemann, Universität des Saarlandes

Prof. Matthias Ballod, Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Universität Halle

Prof. Kaifu Zhu, Interkulturelles Management, Hochschule Fresenius (Idstein)

Stefan Ulrich, Pädagogische Hochschule Heidelberg

Prof. Jianhua Zhu, Tongji University Shanghai

Mgr Andrzej Dąbrowski, Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski

 

Moduł 4: Narzędzia cyfrowe do zarządzania wiedzą (specjalistyczną)

Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (IKSI UW)

Dr Mariusz Górnicz (IKSI UW)

Dr Łukasz Karpiński (IKSI UW)

Dr Małgorzata Kornacka (IKSI UW)

Dr Marta Małachowicz (IKSI UW)

Dr Mieczysław Nasiadka (IKSI UW)

Dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska (IKSI UW)

Mgr Wojciech Drajerczak (IKSI UW)

Mgr Sebastian Dziewęcki (WLS UW)

Mgr Emilian Jędreas (WLS UW)

 

Współpracownicy krajowi i zagraniczni:

Dr Agnieszka Budzyńska-Daca (WP UW, Polskie Tow. Retoryczne)

Dr hab. Vaclav Cvrček (Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Czeskiego Korpusu Narodowego)

Dr hab. Roman Hajczuk (PWSZ Suwałki)

Dr Tomasz Janiak (UAM)

Dr M. Hebal-Jezierska (WP UW,  Zesp. Lingw. Korp. Jęz. Słowiańskich)

Dr hab. Jarosław Krajka (UMCS)

Dr Łukasz Kwaśny (SGGW)

Mgr Krzysztof Szczurek (Sekretariat Generalny Rady Europejskiej, Bruksela)

Dr hab. Jacek Tomaszczyk (UŚ)

Dr Maria Załęska (WN UW, Polskie Tow. Retoryczne)

Prof. Anatolij Zubow (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny)

Mgr Dorota Staniszewska-Kowalak (Międzynarodowa Organizacja Terminologii Specjalistycznej)

 

Czas działania: 10 lat

KONTAKT

Kierownik: Prof. UW dr hab. Dorota Urbanek, d.urbanek@uw.edu.pl

Koordynator modułu 1: dr hab. Łucja Biel (l.biel@uw.edu.pl)

Koordynator modułu 2: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi (s.bonacchi@uw.edu.pl)

Koordynator modułu 3: dr Elżbieta Gajek (e.gajek@uw.edu.pl)

Koordynator modułu 4: dr Łukasz Karpiński (lukasz.karpinski@uw.edu.pl)