Music Information Retrieval

DARIAH_plik_reklamowy_MIR_p6

OPIS

Celem prac grupy roboczej jest rozwój narzędzi i zastosowań technologii pozyskiwania i analizy informacji muzycznej (ang. Music Information Retrieval) w celu rozwijania szeroko rozumianych badań interdyscyplinarnych w zakresie muzykologii, a zwłaszcza etnomuzykologii (subdyscypliny zajmującej się tzw. muzyką tradycyjną).

Zarówno w przypadku zapisów nutowych, jak i fonograficznych folkloru muzycznego mamy do czynienia z dużymi repozytoriami, których skuteczne wykorzystanie nie może się obyć bez metod ilościowych, umożliwiających skuteczne wyszukiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji zawartych w takich kolekcjach.

Prace grupy dotyczyć będą wypracowania koncepcji i stworzenia platformy cyfrowej wyposażonej w nowoczesne narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i wyszukiwania informacji muzycznej, w szczególności, ale nie tylko, w odniesieniu do polskiej muzyki ludowej.

Stworzenie platformy pozwoli osiągnąć kilka celów obejmujących m.in. zachowanie i ochronę tradycyjnej muzyki polskiej poprzez digitalizację, przetwarzanie i udostępnianie do badań archiwalnych nagrań muzyki ludowej, rozbudowę istniejących repozytoriów o nowe nagrania z wykorzystaniem nowoczesnych technik nagraniowych, a także włączenie polskich zasobów transkrypcyjnych do europejskiego dziedzictwa muzyki tradycyjnej.

Przedmiotem prac będą zasoby muzyczne istniejące w dwu postaciach:
1. Dźwiękowe zapisy (rejestracje) autentycznych wykonań muzyki ludowej od 1945 r. (z nielicznymi przykładami nagrań jeszcze starszych), w tym muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej, zarejestrowane w postaci analogowej, a obecnie poddane digitalizacji;
2. Historyczne zapisy muzyki ludowej, sięgające od XIX wieku (ok. 20 000 melodii zapisanych w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga), po transkrypcje nutowe nagrań powojennych (ok. 5 000), zapisane w dedykowanym kodzie cyfrowym (EsAC) umożliwiającym zastosowanie technik informatycznych do analiz morfologicznych i wyszukiwania podobieństw w zasobach pochodzących z różnych źródeł i okresów.

UCZESTNICY

 • Instytut Sztuki PAN
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe (PCSS)
 • Instytut Informatyki Politechnika Poznańska (II PP)

ZESPÓŁ BADAWCZY

 • Kierownik grupy: dr hab. Ewa Dahlig-Turek (IS PAN)
 • Komitet konsultacyjno-doradczy: dr inż. Cezary Mazurek (PCSS)
 • Zespół:
 • dr inż. Magdalena Chudy (IS PAN)
 • dr inż. Ewa Kuśmierek (PCSS)
 • dr inż. Ewa Łukasik (II PP)
 • mgr inż. Robert Cecko (PCSS)
 • dr Michał Kozak (PCSS)
 • mgr Mariusz Owsianny (PCSS)
 • mgr inż. Tomasz Parkoła (PCSS)
 • mgr inż. Marcin Werla (PCSS)

STRONA INTERNETOWA

www.mir-wg.dariah.pl

KONTAKT

dr hab. Ewa Dahlig-Turek
Instytut Sztuki PAN
ul. Długa 26/28, skr. poczt. 994
00-950 Warszawa
email: ewa.dahlig-turek@ispan.pl