REPREZENTANCI KONSORCJUM

Prof. dr hab. Aleksander Bursche

Przewodniczący Rady:
Prof. dr hab. Aleksander Bursche


Profesor, archeolog i numizmatyk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i innych prestiżowych uczelniach Europy i USA, fellow Wolfson College w Oksfordzie, Amerykańskiej Akademii w Rzymie i Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik i członek Komitetu Sterującego European Coin Find Network. Zainteresowania badawcze dotyczą kontaktów świata antycznego z Barbaricum, numizmatyki starożytnej, popularyzacji archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Pomysłodawca i współorganizator Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych, obecnie m.in. koordynator projektu NCN „Maestro” p.t. „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” (www.mpov.uw.edu.pl) i NPRH pt. „Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych”. Pierwsze narzędzia z zakresu humanistyki cyfrowej stosował w dysertacji doktorskiej bronionej w 1988 r. Odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta „za wybitne osiągnięcia w badaniach i edukacji archeologicznej oraz w ochronie i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego”.

Dr inż. Cezary Mazurek

Zastępca Przewodniczącego Rady:
Dr inż. Cezary Mazurek


Pracownik Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Obecnie pełni funkcję kierownika Pionu Usług Sieciowych. W ramach swoich obowiązków kieruje pracami badawczo-rozwojowymi w wielu europejskich i krajowych projektach badawczych ze szczególnym nastawieniem na praktyczne wykorzystanie wyników prowadzonych badań w ramach usług krajowej infrastruktury informatycznej dla nauki. Jest wiceprzewodniczącym Rady Konsorcjum DARIAH-PL w ramach którego kontynuuje prace nad rozwojem infrastruktury dla humanistyki cyfrowej. Do najważniejszych wdrożeń, którymi kierował w ostatnich latach należą: system bibliotek cyfrowych dLibra - funkcjonująca w Polsce od 2002 roku i wdrożona w ponad 100 instytucjach platforma biblioteki cyfrowej, system rekrutacji do placówek oświatowych NABÓR, system transkrypcji mowy polskiej na tekst ARM, platforma usług telemedycznych HIPERMED. Prace rozwojowe prowadzone w ramach czterech działów Pionu Usług Sieciowych, łączy z zainteresowaniami naukowymi w obszarze nowoczesnych metod zbierania i analizy danych w zastosowaniach medycznych.  W tym zakresie jest współzałożycielem międzynarodowego konsorcjum centrów obliczeniowych w USA, Europie i w Indiach pn. ICTBioMed. Obecnie, pełni rolę koordynatora rozwoju oprogramowania na poziomie europejskiego konsorcjum projektowego, projektu GÉANT oraz jest członkiem GÉANT Programme Planning Committee. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materiałach konferencyjnych.

Brak zdjęcia

National Representative:
Dr Dariusz Drewniak


Delegat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zgromadzenia Ogólnego DARIAH- ERIC. Radca generalny w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktor nauk historycznych (1994), absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1997), absolwent historii UW (1987). Od 1997 r. zatrudniony w administracji rządowej szczebla centralnego.

Szprot Jakub

National Coordinator:
Jakub Szprot


Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, gdzie jest kierownikiem Sekcji Krajowych Zasobów WBN. Od 2006 roku uczestniczy w polskich i europejskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, cyfrowych zasobów naukowych, otwartego dostępu i otwartych danych badawczych. Obecnie kieruje Platformą Otwartej Nauki oraz bierze udział w projektach OpenAIRE2020 i FOSTER. Platforma Otwartej Nauki prowadzi serwisy udostępniające publikacje naukowe i dane badawcze (Biblioteka Nauki, Repozytorium CeON, Agregator CeON, Otwórz Książkę, Repozytorium Otwartych Danych RepOD), oferuje rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie otwartego dostępu instytucjom naukowym oraz prowadzi badania i analizy systemu komunikacji naukowej.