Regulamin Rady
Konsorcjum Naukowego „DARIAH-PL”

Pobierz PDF

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Konsorcjum, zwana dalej Radą jest stałym naczelnym organem decyzyjnym Konsorcjum Naukowego „DARIAH-PL”, zwanego dalej Konsorcjum.

§2

Rada działa na podstawie Umowy Konsorcjum oraz niniejszego regulaminu.

II SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY

§3

1. W skład Rady wchodzą kierownicy Stron – członków Konsorcjum lub wyznaczeni przez nich uprawnieni przedstawiciele.

2. Kadencja Rady trwa trzy lata.

§4

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni każdorazowo członek Rady powołany przez kierownika Koordynatora Konsorcjum.

3. Przewodniczący w porozumieniu z kierownikiem Koordynatora Konsorcjum może wyznaczyć spośród członków Rady Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§5

W przypadku uchwalenia przez Radę zmiany Koordynatora Konsorcjum Przewodniczący Rady przekazuje swoje kompetencje nowemu Przewodniczącemu, powołanemu przez kierownika aktualnego Koordynatora.

§6

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

a. kierowanie pracami Rady,

b. zwoływanie i prowadzenie obrad Rady.

§7

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady należy:

a. zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,

b. współpraca z Przewodniczącym między posiedzeniami Rady, w szczególności doradztwo i opiniowanie.

III. KOMPETENCJE RADY

§8

1. Podstawową rolą Rady jest nadzorowanie funkcjonowania Konsorcjum i realizacja postanowień Umowy Konsorcjum.

2. Rada formułuje rekomendacje dla Koordynatora, a także przyjmuje sprawozdania z działań Koordynatora podjętych między posiedzeniami Rady.

3. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy wymienione w § 7 Umowy, w szczególności:

a. przyjmowanie i wykreślanie członków Konsorcjum na wniosek co najmniej dwóch członków Konsorcjum, zgodnie z § 3 Umowy, z tym że przyjęcie w poczet członków następuje po uprzednim odbyciu rocznej karencji zgodnie z ustaloną przez Radę procedurą.

b. określanie na wniosek Koordynatora Konsorcjum zadań poszczególnych członków w pracach wspólnych Konsorcjum,

c. zatwierdzanie programu działania Konsorcjum na podstawie projektu przedkładanego przez Koordynatora,

d. zatwierdzanie preliminarza wydatków i kosztów działania Konsorcjum oraz ustalanie wytycznych wykorzystania i podziału środków finansowych, majątku i własności intelektualnej, uzyskanych w wyniku działalności prowadzonej przez Konsorcjum,

e. powoływanie i zmiana Koordynatora Konsorcjum na zasadzie jednomyślności,

w obecności wszystkich członków Rady,

f. powoływanie Grup Roboczych,

g. przekształcenie lub likwidacja Konsorcjum.

2. W ramach funkcji zarządzająco-kontrolnych do kompetencji Rady należy również:

a. ustalanie strategii działania Konsorcjum, w tym priorytetów badawczych i prac infrastrukturalnych,

b. wytyczanie kierunków opracowania i realizacji projektów w ramach europejskiej infrastruktury DARIAH-EU przy wykorzystaniu potencjału naukowego członków Konsorcjum,

c. wspieranie poszukiwania możliwości finansowania rozwoju działalności Konsorcjum, d. upoważnianie Lidera grupy roboczej do występowania z wnioskiem o pozyskanie

środków finansowych na realizację prac grupy w ramach programów grantowych

i innych możliwych źródeł finansowania,

e. określanie wysokości oraz trybu poboru składek od członków Konsorcjum,

f. dokonywanie oceny merytorycznych i finansowych sprawozdań przedkładanych przez

Koordynatora,

g. podejmowanie uchwał o uczestnictwie Konsorcjum w realizacji poszczególnych wspólnych projektów.

3. Rada ma prawo zamawiania, dla swoich potrzeb, opinii, ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

4. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał.

5. Obsługę posiedzeń Rady wykonuje Biuro Konsorcjum.

IV. TRYB PRACY RADY

§9

1. Rada działa Kolegialnie, podejmując uchwały na posiedzeniach lub poza posiedzeniami.

2. Rada może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych

środków porozumiewania się na odległość

3. Członek Rady może udzielić upoważnienia na piśmie innemu członkowi Rady do oddania

za niego głosu w sprawie konkretnego projektu uchwały.

§10

Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał, w następującym trybie:

1. Osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, który zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Rady.

2. Posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych nie później niż na

14 dni przed terminem posiedzenia Rady,

3. Zawiadomienia winny być przesłane pocztą lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość na adres lub numer podany przez członka Rady,

4. Do zawiadomienia powinna być dołączona kopia protokołu obrad z poprzedniego posiedzenia Rady oraz porządek obrad zwoływanego posiedzenia, przy czym każdy z członków może żądać ich zmiany lub uzupełnienia,

5. Materiały na posiedzenie Rady winny być doręczone członkom Rady najpóźniej na

3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

§11

1. Posiedzenie Rady otwiera i prowadzi Przewodniczący lub w razie nieobecności

Przewodniczącego jego Zastępca.

2. Na początku posiedzenia Przewodniczący zapoznaje Radę z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia, który podlega zatwierdzeniu przez Radę.

3. W posiedzeniu Rady uczestniczyć mogą władze Członków Konsorcjum oraz inni zaproszeni przez Przewodniczącego goście.

4. Po otwarciu posiedzenia Rada przyjmuje porządek obrad.

5. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest

bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.

6. Podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący, załączając je do protokołu posiedzenia.

7. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w trybie jawnym. Na wniosek co najmniej

jednego członka Rady Przewodniczący może zarządzić głosowanie w trybie tajnym.

8. Uchwały Rady podjęte z zachowaniem postanowień ust. 5-7 stanowią upoważnienie dla Koordynatora Konsorcjum do podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu tych członków Konsorcjum, przedstawiciele których w Radzie ją poparli (§ 7 ust. 12

Umowy założycielskiej Konsorcjum).

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

§12

2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zdania odrębne podlegają zamieszczeniu w protokole.

3. Do protokołu załącza się podjęte uchwały oraz listę obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz uczestniczący w posiedzeniu goście.

4. Protokół poddawany jest pod głosowanie Rady na kolejnym posiedzeniu a następnie podpisywany przez Przewodniczącego Rady.

5. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów przechowywanej

w Biurze Konsorcjum.

§13

Dopuszcza się podjęcie uchwały poza posiedzeniem, które odbywa się w następującym trybie:

1. Uchwałę w trybie pisemnym (currenda) lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość można podjąć pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały,

2. Projekt uchwały podejmowanej w trybie pisemnym przesyłany jest wszystkim członkom Rady, którzy oddają głos przez złożenie na nim swego podpisu (ew. podpisu elektronicznego z certyfikatem), a następnie przekazują go Przewodniczącemu Rady,

3. Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół zawierający tryb podjęcia uchwały, kto wziął udział w głosowaniu oraz wyniki głosowania. Do protokołu sporządzonego w tym trybie stosuje się odpowiednio postanowienia § 11. Protokół podpisuje Przewodniczący.

V. GRUPY ROBOCZE

§14

1. Rada może powoływać spośród swoich członków Grupy Robocze do badania lub realizacji poszczególnych zagadnień.

2. Grupy Robocze powoływane są z inicjatywy Lidera, skierowanej na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż 1 miesiąc przed posiedzeniem Rady, na której będzie rozpatrywany.

3. Grupa Robocza działa na zasadach określonych w § 10 Umowy Konsorcjum.

4. Do trybu podejmowania decyzji dotyczących grupy roboczej stosuje się odpowiednio

postanowienia rozdziału IV niniejszego Regulaminu.

5. Nad powoływaniem Grup Roboczych, ich składem, zakresem działania, planem pracy i sprawozdaniami, a także nad relacjami między poszczególnymi Grupami, pieczę sprawuje Przewodniczący Rady, który przedstawia Radzie szczegółowe rekomendacje.

6. Przy powoływaniu Grup Roboczych bierze się pod uwagę w szczególności plan pracy, przewidywany wkład Grupy w całokształt prac Konsorcjum, potencjał poszczególnych członków Grupy, powiązanie proponowanych zadań z projektami międzynarodowymi, w szczególności realizowanymi w ramach DARIAH-PL lub jej grup roboczych.

7. Grupy robocze działają na podstawie rocznego planu pracy, przedstawianego Radzie przy powołaniu grupy, a potem na pierwszym posiedzeniu Rady w kolejnych latach kalendarzowych. Grupy robocze składają Radzie sprawozdania ze swojej działalności raz w roku. Lider grupy roboczej, działającej nie krócej niż 6 miesięcy w danym roku sprawozdawczym, składa na ręce Przewodniczącego Rady sprawozdanie z działalności grupy roboczej nie później niż miesiąc przed pierwszym posiedzeniem Rady w danym roku kalendarzowym.

8. Na podstawie sprawozdania grupy roboczej, i przy obowiązkowej obecności przedstawiciela grupy roboczej wskazanego przez jej lidera, biorąc pod uwagę bieżące prace całego Konsorcjum, Rada podejmuje decyzję dotyczącą dalszych prac grupy roboczej, a w szczególności jej składu, obszarów badawczych lub jej rozwiązania lub scalenia z inną grupą.

9. Decyzje dotyczące Grup Roboczych podejmuje Rada na podstawie rekomendacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

1. Do reprezentowania członka Konsorcjum i głosowania przy podejmowaniu uchwał Rady upoważnieni są Kierownicy Stron – Członków Konsorcjum lub wyznaczeni przez nich przedstawiciele Strony, legitymujący się złożonym do akt Konsorcjum pełnomocnictwem.

2. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia każdy z jej członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego swój adres zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów. Członkowie legitymujący się pełnomocnictwem przedkładają nadto udzielone im pełnomocnictwo.

3. Przyjmuje się domniemanie, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres i pozostawienie informacji pod wskazanym adresem e-mail członek Rady informację tę otrzymał.
4. Opisane w ust. 2 domniemanie dotyczy w szczególności powiadomienia członka Rady o zwołaniu posiedzenia.
5. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie wskazanych w ust. 1 adresów lub telefonów. W razie braku powiadomienia o zmianie, skutki nieotrzymania informacji ponosi członek Rady, który zaniechał tego obowiązku.

§16

1. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków pozyskanych na działalność Konsorcjum lub wyłożonych przez członków Konsorcjum, zgodnie z ustalonym preliminarzem.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów członków Konsorcjum.

3. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną działalności Rady, poza obsługą posiedzeń

Rady, zapewniają członkowie Konsorcjum, każdy we własnym zakresie.