CELE I MISJA

">
wrzesień 8, 2015

MISJA DARIAH-PL

Konsorcjum DARIAH-PL jako część europejskiej sieci DARIAH będzie tworzyło, rozwijało i utrzymywało infrastrukturę cyfrowej humanistyki w Polsce. Konsorcjum będzie współrealizować strategiczny cel DARIAH ERIC, jakim jest zapewnienie długoterminowego dostępu do cyfrowych danych badawczych z obszaru humanistyki i sztuki oraz ich wykorzystania.

Instytucje tworzące Konsorcjum DARIAH-PL będą aktywnie uczestniczyć w pracach DARIAH ERIC, współtworząc rozwiązania infrastrukturalne na poziomie europejskim.

Główne korzyści wynikające z działania DARIAH-PL obejmują:

– nowe możliwości wymiany wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk;

– polepszenie dostępu do danych badawczych oraz narzędzi i usług cyfrowych;

– zwiększone możliwości współpracy międzynarodowej;

– zwiększoną widoczność badań krajowych na poziomie europejskim;

– zwiększone możliwości utrzymania efektów projektów z zakresu humanistyki cyfrowej po ich zakończeniu.

CELE Konsorcjum DARIAH-PL:

• przygotowanie i koordynacja przystąpienia i udziału Polski w europejskiej infrastrukturze DARIAH (ERIC);

• promocja ogólnopolskiej i europejskiej współpracy naukowej w dziedzinie humanistyki cyfrowej;

• opracowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych z zakresu humanistyki cyfrowej;

• opracowanie projektów infrastrukturalnych i narzędzi informatycznych dla badań naukowych z zakresu humanistyki cyfrowej;

• stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i kompetencji przy pracy nad metodologią i teorią humanistyki cyfrowej oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum;

• współpraca z innymi instytucjami naukowymi, konsorcjami, sieciami naukowymi, centrami zaawansowanych technologii oraz innymi ośrodkami integrującymi środowisko naukowe w Polsce i Europie;

• doradztwo merytoryczne i organizacyjne na rzecz instytucji naukowych w Polsce, które zechcą realizować projekty w obszarze humanistyki cyfrowej;

• zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat realizowanych w Polsce projektów z obszaru humanistyki, wykorzystujących narzędzia cyfrowe, a także samych narzędzi dostępnych i wykorzystywanych w polskich instytucjach naukowych;

• popularyzacja metod i narzędzi cyfrowych pogłębiających i poszerzających badania humanistyczne.