Digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków

Digitalizacja, wizualizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków.

OPIS

Głównym zadaniem grupy roboczej jest stworzenie kompleksowego systemu repozytoryjnego, umożliwiającego przechowywanie całościowej dokumentacji archeologicznej zabytków. Zabytek jest w tym kontekście rozumiany jako obiekt, który może być zarówno pojedynczym znaleziskiem, jak i budowlą czy stanowiskiem archeologicznym. Repozytorium będzie przechowywało różnego rodzaju dane, poczynając od dokumentacji tekstowej, fotograficznej i filmowej, poprzez geofizyczną, aż po skany 3D i zintegrowane dane przestrzenne geo- i archeoinformacyjne. Jednym z wyzwań stojących przed grupą będzie przyjęcie i zastosowanie właściwego systemu standardów pozyskiwania, zapisu, archiwizacji i udostepniania danych oraz metadanych, które pozwolą na szerokie wykorzystanie różnego typu danych do opisu tego samego zabytku.  

Grupa będzie ściśle współpracowała z instytucjami i sieciami europejskimi, m.in. działającymi w ramach ARIADNE oraz zrzeszonymi w DARIAH EU.

Infrastruktura i narzędzia stanowiące rezultaty prac grupy będą w miarę możliwości szeroko udostępniane wszystkim zainteresowanym. Prowadzone prace będą skoordynowane z działaniami innych grup roboczych Konsorcjum DARIAH-PL oraz DARIAH ERIC.

UCZESTNICY

  • Uniwersytet Warszawski (lider)
  • Uniwersytet Jagielloński (DARIAH-PL)
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (DARIAH-PL)
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (DARIAH-PL)
  • Akademia Sztuk Pięknych (DARIAH-PL)
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (DARIAH-PL)
  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Uniwersytet Wrocławski (DARIAH-PL)

ZESPÓŁ BADAWCZY

Kierownikiem grupy jest dr hab. Adam Cieśliński.

W ramach grupy wyodrębniono pięć zespołów roboczych i cztery obszary zainteresowań; każdy z nich ma swojego lidera.

Zespoły robocze:

Geomatyka – UMK (Tomasz Górzyński)

Geofizyka – IAiE PAN (Tomasz Herbich)

Obrazowanie 3D – UW (Marta Bura)

Archiwalia – UW (Robert Mahler)

Bazy danych i systemy repozytoryjne – UW (Jakub Szprot)

Obszary zainteresowań:

Numizmatyka – UW (Tomasz Więcek)

Krajobraz kulturowy – UAM (Janusz Czebreszuk)

Katalogi regionalne stanowisk archeologicznych – UMCS (Piotr Łuczkiewicz)

Analiza i konserwacja zabytków – UJ (Mateusz Biborski).

CZAS DZIAŁANIA

5 lat

KONTAKT

archeo@lach.edu.pl