Za nami DARIAH Annual Event 2019

">
czerwiec 14, 2019
DARIAH_H_RES - 241

Kolejna edycja międzynarodowej konferencji DARIAH Annual Event tym razem odbyła się w Warszawie (15-17 maja). Zorganizowana była we współpracy z konsorcjum DARIAH-PL.

Ponad 200 uczestników i uczestniczek z całej Europy spotkało się w Warszawie na zjeździe społeczności DARIAH-EU, organizowanym we współpracy z polskim konsorcjum DARIAH-PL przy wsparciu organizacyjnym Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW). Sesje wystąpień, warsztaty i spotkania grup tematycznych odbywały się w Bibliotece UW oraz w Pałacu Staszica.

Zgodnie z charakterem DARIAH wydarzenie miało charakter międzyśrodowiskowy i międzynarodowy. Wzięli w nim udział przedstawiciele i przedstawicielki zarówno ośrodków naukowych, jak i instytucji kultury czy organizacji pozarządowych (z Europy, ale też spoza niej, m.in. z Australii, USA).

Konferencja poświęcona była zagadnieniu danych w humanistyce (Humanities Data). Podczas wystąpień i warsztatów podejmowano tematy dotyczące m.in. definiowania i konceptualizacji pojęcia danych w badaniach humanistycznych i w naukach o sztuce, dyskutowano też o specyfice danych humanistycznych, ich neutralności, problemach prawnoautorskich czy odpowiednim ich przechowywaniu i udostępnianiu oraz krytycznym interpretowaniu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mateusz Gaczyński, oraz Prorektor ds. naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Maciej Duszczyk.

W ciągu trzech dni konferencji uczestnicy i uczestniczki wydarzenia wzięli udział w kilku wykładach plenarnych, kilkunastu spotkaniach grup roboczych, 5 sesjach panelowych, 5 warsztatach eksperckich. Całości dopełniła sesja posterowa, podczas której zaprezentowano blisko 40 posterów poświęconych projektom cyfrowym realizowanym w różnych europejskich ośrodkach bądź wynikom prac prowadzonych przez międzynarodowe grupy robocze działające w ramach DARIAH.

Podczas konferencji odbyły się również wykłady plenarne wybitnych specjalistów od kultury cyfrowej. Sally Wyatt (Maastricht University) wygłosiła wykład na temat: „What are we talking about when we talk about data in the humanities?”. Natomiast Lev Manovich (City University of New York), który uważany jest za jednego z najważniejszych teoretyków kultury cyfrowej, zamknął konferencję wystąpieniem pt. „What Does Data Want?”.

Zachęcamy do zapoznania się z książką abstraktów wszystkich wystąpień i spotkań, które odbyły się w ramach DARIAH Annual Event 2019, z fotorelacją z tego wydarzenia oraz z nagraniem z wykładu prof. Lva Manovicha!