GRUPY ROBOCZE

media

Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych

W świecie współczesnym obrazy na ekranie zdominowały większość praktyk społecznych. Badanie filmów, gier, zdjęć, grafiki i innych nośników informacji kulturowej przekonwertowanych do postaci cyfrowej, jest więc aktualnym zadaniem i wyzwaniem dla humanistyki.


lingwistyka

Metody i narzędzia lingwistycznej analizy tekstu

Cel: rozwój elektronicznych zasobów i narzędzi językowych dla języka polskiego.


tekst

Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny

Cel grupy: rozwój i poszerzenie formuły korpusu narodowego, opracowanie standardów reprezentacji danych i narzędzi korpusowych


lingwistyka/tekst

Filologia Cyfrowa

Celem grupy jest prowadzenie ilościowych badań literackich na podstawie samych utworów oraz różnorodnych danych. Chodzi zatem po pierwsze o wykorzystywanie metod statystycznych do ilościowej analizy tekstów w duchu distant reading.


lingwistyka

Cyfrowa Lingwistyka Stosowana i Translatoryka

Celem grupy roboczej jest zgromadzenie zasobów i stworzenie infrastruktury na potrzeby interdyscyplinarnych badań nad komunikacją międzykulturową i multimodalną w dziedzinie przekładoznawstwa (translatoryki), glottodydaktyki, analizy dyskursu i analizy konwersacyjnej oraz zarządzania wiedzą specjalistyczną.


archeologia

Digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków

Głównym zadaniem grupy roboczej jest stworzenie kompleksowego systemu repozytoryjnego, umożliwiającego przechowywanie całościowej dokumentacji archeologicznej zabytków. Zabytek jest w tym kontekście rozumiany jako obiekt, który może być zarówno pojedynczym znaleziskiem, jak i budowlą czy stanowiskiem archeologicznym.


Wczytaj więcej