O DARIAH ERIC

">
wrzesień 8, 2015

DARIAH-ERIC to powołana w sierpniu 2014 roku decyzją Komisji Europejskiej (nr 2014/526/UE) międzynarodowa infrastruktura stawiająca sobie za cel rozwój i wspieranie badań we wszystkich dziedzinach z zakresu zarówno nauk humanistycznych, jak i o sztuce. Zasadniczymi przedmiotami badań są tu obiekty cyfrowe, takie jak: tekst, obraz, dźwięk, video. Ich gromadzenie, przetwarzanie, dystrybucja oraz archiwizacja przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i mediów leżą w centrum zainteresowania konsorcjum. Celem DARIAH-ERIC jest taki rozwój infrastruktury badawczej w ww. zakresie, aby dostęp do jej narzędzi był możliwie szeroki i bezpłatny, umożliwiający nie tylko postęp samych badań naukowych, ale i zwiększający dystrybucję i absorpcję wiedzy dotyczącej europejskiego dziedzictwa kulturowego przez wszystkich mieszkańców kontynentu. Gwarantuje to jedna z naczelnych zasad DARIAH – open acces. Cyfryzacja zasobów oraz ich katalogowanie i udostępnianie pozwalają na gruntowne przeobrażenia w badaniach naukowych:

  • postawienie na nowo niektórych ważnych problemów badawczych;
  • położenie nacisku na badania interdyscyplinarne;
  • lepsze zrozumienie metod otrzymywania rezultatów, tym samym przyczynienie się do zwiększenia przejrzystości prowadzonych badań i ich jakości;
  • możliwość szybkiej i bezkosztowej wymiany wiedzy między uczonymi, a także potwierdzenie lub zanegowanie osiągniętych wyników.

Podstawowym celem DARIAH ERIC jest ułatwienie długoterminowego dostępu i umożliwienie wykorzystania zasobów naukowych wszystkim użytkownikom cyfrowym, w szczególności badaczom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Misją DARIAH ERIC jest intensyfikacja i wspieranie badań cyfrowych w naukach humanistycznych i sztuce. Jej celem jest m.in. poprawa możliwości badawczych i wyników przez łączenie rozproszonych cyfrowych materiałów źródłowych

Infrastruktura DARIAH ma być siecią zbudowaną z ludzi, informacji, narzędzi i metodologii wykorzystywanych przy badaniach i odkryciach naukowych, wspierającą pracę humanistów cyfrowych w pełnym spektrum ich działania.

Sieć DARIAH(ERIC) pozwoli naukowcom na:

  • znajdowanie i wykorzystywanie danych naukowych z całej Europy;
  • wymianę wiedzy, wiedzy fachowej i praktyki postępowania naukowego wśród wszystkich dziedzin i dyscyplin;
  • upewnienie się, że działają oni zgodnie z obowiązującymi najlepszymi standardami naukowymi;
  • eksperymentowanie i innowację we współpracy z uczonymi z całej Europy.

Istotą działania DARIAH ERIC jest oparcie się o narodowe struktury DARIAH w poszczególnych krajach. DARIAH ERIC jest infrastrukturą na skalę europejską składającą się z mniejszych sieci regionalnych i lokalnych. Ich wspólne wysiłki obejmują swoim zasięgiem cały kontynent, tworząc komplementarną sieć na wspólnych, jasno określonych zasadach.

Organizacja realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy Wirtualnych Centrów Kompetencji (VCC) – to są tzw. duże obszary złożone z ekspertów wywodzących się z różnych dziedzin nauki, różnych krajów, reprezentujących różne instytucje. Istnieją cztery obszary: e-Infrastructure (odpowiedzialne: Austria i Niemcy); Research and Education (Dania i Irlandia); Scholarly Content Management (Francja i Hiszpania); Advocacy, Impact and Outreach (Niemcy i Włochy). Ponadto konsorcjum rozpoczęło organizowanie Grup Roboczych, powołanych do realizacji konkretnych zadań praktycznych. Working groups także mają być multidyscyplinarne i multinarodowe. Najważniejszym organem decyzyjnym DARIAH(ERIC) jest Zgromadzenie Ogólne, które składa się z przedstawicieli każdego z członków, do jego zadań należy m.in. planowanie budżetu i uchwalanie programu strategicznego konsorcjum, w tym dla poszczególnych VCC. Organem wykonawczym z kolei jest Rada Administracyjna, składająca się z trzech członków mianowanych przez Zgromadzenie Ogólne. Wyznacza ona i realizuje cele strategiczne organizacji, w tym podpisuje wszystkie umowy i inne wiążące dokumenty dla DARIAH(ERIC), zatwierdza powstanie i likwidację VCC oraz kontroluje ich pracę. Ważnym organem, o charakterze doradczym, jest także Rada Naukowa składająca się od pięciu do dziesięciu osób cieszących się dużym autorytetem w dziedzinie humanistyki cyfrowej.

Konsorcjum DARIAH(ERIC)  składa się z piętnastu członków-założycieli (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Serbia, Słowenia, Włochy), a jego główną siedzibą jest Paryż. Jego biura znajdują się ponadto w Niemczech i w Holandii. Każdy z krajów wnosi do organizacji wkład pieniężny i rzeczowy. Na ten ostatni składa się zaawansowana technologicznie infrastruktura naukowo-badawcza. Suma wkładów wszystkich członków DARIAH(ERIC) w pierwszym roku wyniosła 6 148 975,00 euro, tworząc tym samym jedno z najpotężniejszych konsorcjów naukowo-badawczych w Europie w dziedzinie nauk humanistycznych. Polskie konsorcjum jest – obok niemieckiego – największym krajowym porozumieniem europejskiej sieci.

Przekierowanie na stronę DARIAH-ERIC (dariah.eu)